جستجو پیش فرض بر اساس تاریخ امروز 1399/01/20 می باشد شما می توانید با استفاده از آیتم های جستجو اطلاعات مورد نظر خودتان را بیابید در صورت بروز هرگونه مشکل، جزئیات آن را به ict@hormozgan.ac.ir ایمیل کنید
 
انتخاب دقیق درس:
نام درس:
نام استاد:
موضوع درس:
گروه درس:
نحوه برگزاری:
روز درس در هفته:
ساعت شروع:
    
برای فعال شدن لینک دانلود با کلیک بر روی اینجا وارد شوید         
شماره نام درسشناسه گلستاناستادموضوعروزشروعپایانتاریخنحوه برگزاریوضعیت برگزاریفایلها
1 ترمودینامیک پیشرفته1213081_01خورشیدی مال احمدی جمشیدجلسه 8چهارشنبه08:0009:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
2 روش تحقیق1416186_01فروزان فر عبداللهجلسه 4چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس 000
3 روانشناسی اجتماعی1417015_01زارعی محمدجلسه 8چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین برگزار نگردید
4 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی1417065_01نیکخواه هدایت اللهجلسه 4چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
5 متون نظم (4) قسمت چهارم:مثنوی معنوی (2)1412166_01آذرمکان حشمت اللهجلسه 4چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
6 مرجع شناسی و روش تحقیق(1)1412147_01صدیقی مصطفیجلسه 4چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
7 فیزیولوژی ورزشی1409125_01دلاوری محمدامینجلسه 4چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
8 مهندسی اینترنت1911036_01کریمی نیماجلسه 7چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
9 روشهای عددی درمهندسی دریا1212760_01ارشادی سیروسجلسه 8چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین برگزار نگردید
10 چرخش عمومی اقیانوسها1818204_01فرزین گهر مهرنازجلسه 4چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین برگزار نگردید 2
11 آلودگی هوا1818312_01ملکوتی حسینجلسه 9چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
12 اصول محاسبات مهندسی شیمی1310027_02داودبیگی یگانهجلسه 8چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
13 علم مواد1310062_01حاجی عبدالرسولی مهدیجلسه 8چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
14 زلزله شناسی1112046_01غلام زاده عباسجلسه 8چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
15 روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی1110188_01دریانورد سیدمصیبجلسه 9چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
16 مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها1514021_01ترابی محسنجلسه 8چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس 21
17 فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی1618181_01اعتمادی پور رسولجلسه 4چهارشنبه08:0010:001399/01/20آنلاین پایان کلاس
18 مباحث منتخب در انرژی1213288_01خورشیدی مال احمدی جمشیدجلسه 10چهارشنبه09:0010:001399/01/20آنلاین برگزار نگردید
19 الکترو مغناطیس1214219_01حاجبی مریمجلسه 11چهارشنبه10:0011:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
20 ساختمان های داده1214614_01گلزاری هرمزی شهرامجلسه 11چهارشنبه10:0011:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
21 مهندسی اینترنت1911036_01کریمی نیماجلسه 8چهارشنبه10:0011:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
22 فیزیک پایه 21112079_01غلام زاده عباسجلسه 11چهارشنبه10:0011:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
23 انتقال حرارت1310032_01داودبیگی یگانهجلسه 8چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
24 فیزیولوژی انسان1409122_01دلاوری محمدامینجلسه 4چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
25 تحقیق در متون غنایی1412315_01صدیقی مصطفیجلسه 4چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
26 تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی1412185_01آذرمکان حشمت اللهجلسه 4چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
27 مدیریت استرس1414107_01زارعی محمدجلسه 4چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین در حال آماده سازی توسط استاد، شکیبا باشید
28 نظریه های جامعه شناسی 21417058_01رئوفی محمودجلسه 4چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
29 مهندسی رودخانه1616029_01حلی ساز ارشک و رضایی مرضیهجلسه 8چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
30 فرسایش و انتقال رسوب1818131_01ارشادی سیروسجلسه 8چهارشنبه10:0012:001399/01/20آنلاین پخش آنلاین
31 الکترو مغناطیس1214219_01حاجبی مریمجلسه 12چهارشنبه11:0012:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
32 ساختمان های داده1214614_01گلزاری هرمزی شهرامجلسه 12چهارشنبه11:0012:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
33 مبانی شبکه های بیسیم1911048_01کریمی نیماجلسه 7چهارشنبه11:0012:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
34 فیزیک پایه 21112079_01غلام زاده عباسجلسه 12چهارشنبه11:0012:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
35 مبانی شبکه های بیسیم1911048_01کریمی نیماجلسه 8چهارشنبه12:0014:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
36 ساختمان های داده1214614_02گلزاری هرمزی شهرامجلسه 11چهارشنبه14:0015:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
37 مکانیک شکست1212169_01کمالی محمدطاهرجلسه 8چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
38 هواشناسی دریائی پیشرفته1818218_01ملکوتی حسینجلسه 5چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
39 مشاوره و روان درمانی معنوی - اسلامی1415226_01زارعی محمدجلسه 4چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
40 فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)1415089_01دلاوری محمدامینجلسه 4چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
41 نحو(3)1416163_01فروزان فر عبداللهجلسه 4چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
42 مبانی شیمی دریا1818107_01فرزین گهر مهرنازجلسه 7چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید 0
43 مدیریت گلخانه و اتوماسیون1618199_01میرزاعلیان دستجردی عبدالمجید و دریانورد سیدحسنجلسه 4چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
44 برنامه نویسی کامپیوتر1711041_01کریمی نیماجلسه 7چهارشنبه14:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
45 ساختمان های داده1214614_02گلزاری هرمزی شهرامجلسه 12چهارشنبه15:0016:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
46 تغییرات اجتماعی1417049_01نیکخواه هدایت اللهجلسه 8چهارشنبه16:0017:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
47 برنامه نویسی کامپیوتر1711041_01کریمی نیماجلسه 8چهارشنبه16:0017:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
48 تفسیرقرآن(1)1416115_01فروزان فر عبداللهجلسه 4چهارشنبه16:0018:001399/01/20آنلاین منتظر باشید
49 آشنایی با ویژگیهای غیر زیستی آبهای ایران1818119_01حمزه ئی صمدجلسه 4چهارشنبه16:0018:001399/01/20آنلاین منتظر باشید 2